Avís legal

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús de la página web www.ordinoresidentialmountainresort.com, d’ara endavant “la web”, del qual és titular i propietària “Habitatges Premium ST Andorra, S.L.”, societat de dret andorrà inscrita al Registre de societats del M.I. Govern d’Andorra el dia 25 de febrer de 2015 sota el núm. 15213, llibre S-224, folis 231 a 240, amb NRT L-710371-E, radicada a l’Avinguda Joan Martí, 102-Encamp, AD200 Tel. +376 872 222 , d’ara endavant “La Propietaria”.

Responsabilitats

La informació continguda en la web és la vigent en la data de l’última actualització, i la propietària no garanteix l’absència d’errors en l’accés a la web ni en el contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin. La Propietària es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació de la web, la seva presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, la Propietària es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcial els continguts de la web i restringir-ne l’accés. En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, la Propietària es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés a la web, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin. L’ús d’aquesta web i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari. La Propietària no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut de la web i dels programes que incorpora. La Propietària no es responsabilitza de l’ús que l’usuari del web realitzi dels serveis, continguts, enllaços i hiperenllaços continguts en la web. Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines i de la web. Així mateix, la Propietària no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a la web.

Propietat intel•lectual sobre els continguts

Tots els elements que apareixen en la web, així com l’estructura, el disseny i el codi font són propietat d’ “Habitatges Premium ST Andorra, S.L.” o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel•lectual. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública de la web sense el consentiment previ i per escrit de la Propietària. L’accés per part de l’usuari als continguts i els serveis de la web no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel•lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de la Propietària o del tercer titular dels drets, si s’escau. Els usuaris de la web només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l’ús de la web o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il•lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel•lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

Acceptació

L’accés i la utilització de la web impliquen el consentiment i l’acceptació de l’usuari i la seva adhesió a les condicions detallades anteriorment.

Legislation and applicable jurisdiction

Les presents condicions d’accés queden subjectes a l’ordenació jurídica andorrana i als seus tribunals.

This post is also available in: SpanishFrenchEnglish